Revizyon

Revizyon Hizmetleri ;

  • Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü, 
  • Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin, tahakkuklarının doğruluğu, muhasebe kayıtları ile tutarlılığı, · aritmetik ve oransal doğruluğu, zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü, 
  • Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek, brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,· kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak, ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri, 
  • Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile, usule uygunluk, aritmetik doğruluk, muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri, 
  • Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek, evrak düzeni, kanuni süreler, içerik dikkate alınarak kontrolü, 
  • Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü, 
  • Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü. 

Diğer Hizmetler

Vergi Hizmetleri

Vergi ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi planlaması

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Vergi Denetimi, Özel Amaçlı İç Kontrol ve Diğer Denetim Hizmetleri

Mali Hukuk Hizmetleri

Günümüzde global ekonomik ve mali koşullar gerek ulusal gerek se uluslararası iş dünyasının içinde bulunduğu ortam